Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά