Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
When we've got a problem, we need a [solution], Some inventors [fail] many times before the succeed., An [invention] is a new thing that solves a problem., Inventors need [creativity] to think of new ideas., A person with creativity uses his or her [imagination]., The invention of the [wheel] made moving heavy things easier., I want to be like Wright brothers and [invent] something new., My friend has a [problem], he failed the test and doesn't know how to tell his parents., We need [electricity] to use computers, light and printer., The umbrella is very [useful] when it's raining a lot., When you [succeed], you finally reach the goal., I need to buy a [battery] so my remote control works., The inventors usually have a lot of [ideas] before they invent something., You need to [try] again if you fail, only then you will succeed..
από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά