Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Carnivore - An animal that eats meat, Consumer - Organisms that cannot make their own food, they have to get it by eating other things, Predator - An animal that hunts down and eats prey, Herbivore - An animal that only eats plants, Prey - An animal that is hunted down and eaten, Producers - An organism that gets it's energy from the sun, Omnivore - An animal that eats plants and animals, Decomposer - An organism that breaks down dead things,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά