Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Countable Nouns: BANANA, APPLE, PEAR, POTATOES, EGGS, PEPPERS, ORANGE, STRAWBERRIES, ONION, TOMATOES, Uncountable nouns: CHEESE, CHICKEN, JUICE, BUTTER, GARLIC, MILK, SALMON, BROCCOLI, BREAD, WATER,

FOOD (Countable and Uncountable nouns)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά