Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Arteria Aorta, Arteria Pulmonar, Vena Cava, Aurícula Izquierda, Aurícula Derecha, Ventrículo Izquierdo , Ventrículo Derecho, Válvula.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά