Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) I can buy _______in the supermarket. a) b) c) d) 2) I can buy _______in the clothes store. a) b) c) d) e) 3) I can buy______in the electronic store. a) b) c) d) e) 4) I can buy ______in the sports store. a) b) c) d) 5) I can buy _______in the stationary store. a) b) c) d) 6) I can buy ______in the supermarket. a) b) c) d) e)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά