Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Jenny is the one who spends all her money on shoes. (It....), Sue was the one that Mike met on Saturday (It....), They have such a lovely puppy! (What...), He bought a very expensive car! (How....), We need just ten minutes to fix the leak. (All...), The weather is so nice today! (It is...), The girls never refuse when I ask them to help me. (Whenever....), Mike cleaned the attic without any help. (Mike), Whatever you want, we will do it. (No matter...), I would like to go to Venice this spring. (Where...).

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά