Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) El doble de 2 es.... a) 8 b) 4 2) El doble de 1 es.... a) 2 b) 4 3) El doble de 7 es.... a) 14 b) 4 4) El doble de 20 es.... a) 40 b) 4 5) El doble de 3 es.... a) 8 b) 6 6) El doble de 10 es.... a) 8 b) 20 7) El doble de 11 es.... a) 8 b) 22 8) El doble de 5 es.... a) 8 b) 10 9) La mitad de 8 es.... a) 2 b) 4 10) La mitad de 10 es.... a) 2 b) 5 11) La mitad de 12 es.... a) 2 b) 6 12) La mitad de 6 es.... a) 2 b) 3 13) La mitad de 50 es.... a) 2 b) 25 14) La mitad de 20 es.... a) 10 b) 3 15) La mitad de18 es.... a) 9 b) 3

Trabajamos los conceptos doble y mitad

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά