Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Can you cook sushi?, Can you sing an English song?, Do you have to speak English?, Can you play the guitar?, Are you going to call your mother in the evening?, Are you going to drive a car in the morning?, Can you use a computer?, Are you going to buy a dress?, Do you have to wear a uniform in the office?, Are you going to watch TV at night?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά