Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
beau - laid, beaucoup - peu, petit - grand, haut - bas, guerre - victoire,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά