Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Što je paralelogram? a) Paralelogram su nasuprotne stranice. b) Paraleligram su stranice koje su međusobno usporedne. c) Paralelogram je četverokut. d) Paralelogram je prijesjek dviju pruga koje nisu međusobno usporedne. 2) Što je romb. a) Romb je paralelogram kojemu su sve stranice različitih dužina.e b) Romb je četverokut.  c) Romb je paralelogram kojemu su sve stranice jednakih duljina. 3) Što je pravokutnik? a) Pravokutnik je paralelogram kojemu su susjedne stranice međusobno okomite. b) Pravokutnik je paralelogram kojemu su susjedne stranice međusobno okomite. c) Pravokutnik je paralelogram kojemu su susjedne stranice usporedne. 4) Što su dijagonale paralelograma? a) Dijagonale paralelograma su dužine koje spajaju susjedne vrhove. b) Dijagonale paralelograma su dužine koje spajaju nasuprotne vrhove. c) Dijagonale paralelograma su vrhovi koji spajaju susjedne vrhove. 5) Što je kvadrat?   a) Kvadrat je lik koji je četverokut i pravokutnik. b) Kvadrat je geometrijski lik koji ima sve različite stranice. c) Kvadrat je lik koji je i romb i pravokutnik i sve su mu stranice jednakih duljina.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά