Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
WHAT DO YOU DO IN THE MORNING?, WHAT`S YOUR FAVOURITE PART OF THE DAY?, HOW OFTEN DO YOU LAY THE TABLE?, DO YOU LIKE DOING HOMEWORK?, HOW DO YOU FEEL WHEN YOU FOLLOW RULES?, HOW OFTEN DO YOU PLAY VIDEO GAMES?, WHAT RULES DO YOU FOLLOW AT HOME?, WHAT DO YOU DO IN THE AFTERNOON?, DO YOU MAKE YOUR BED?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά