Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Chop down - Most of the diseased trees were ......... last year., Strike - Some miners were calling for a nationwide ........, Affordable - Nice clothes at ......... prices., Harvest - We had a good ......... this year., Resources - The company is reconsidering the way in which it deploys its ........, Roots - Somehow, I had forgotten my ......... in Kansa., Recycle - The law requires us to ......... paper products, glass bottles, soda cans, and some kinds of plastic., Purchase - Similar products are available for ......... in the gift shop.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά