____ ____ ένα παγωτό. ____ να σε δω ____ μήνα. ____ πολύ για τη βοήθεια. ____ τα μαθήματα προτιμώ τη γυμναστική. ____ ____ για το κέικ. Θα σε στηρίζω ____. ____ υπόσχομαι! ____ ότι πρέπει ____ ένα τετράδιο. ____ θα γράψει την ορθογραφία του.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;