1) 9+2=11 a) Σωστό b) Λάθος 2) 9+5=13 a) Σωστό b) Λάθος 3) 8+5=12 a) Σωστό b) Λάθος 4) 8+3=11 a) Σωστό b) Λάθος 5) 9+2=12 a) Σωστό b) Λάθος 6) 9+3=12 a) Σωστό b) Λάθος 7) 7+5=13 a) Σωστό b) Λάθος 8) 7+6=12 a) Σωστό b) Λάθος 9) 7+5=12 a) Σωστό b) Λάθος 10) 9+3=11 a) Σωστό b) Λάθος 11) 8+6=14 a) Σωστό b) Λάθος 12) 7+6=13 a) Σωστό b) Λάθος 13) 9+4=13 a) Σωστό b) Λάθος 14) 8+4=11 a) Σωστό b) Λάθος 15) 8+3=12 a) Σωστό b) Λάθος 16) 9+4=14 a) Σωστό b) Λάθος 17) 8+7=16 a) Σωστό b) Λάθος 18) 9+5=14 a) Σωστό b) Λάθος 19) 8+4=12 a) Σωστό b) Λάθος 20) 8+7=15 a) Σωστό b) Λάθος 21) 8+6=13 a) Σωστό b) Λάθος 22) 8+5=13 a) Σωστό b) Λάθος 23) 8+8=16 a) Σωστό b) Λάθος 24) 8+8=17 a) Σωστό b) Λάθος 25) 6+5=11 a) Σωστό b) Λάθος 26) 6+5=12 a) Σωστό b) Λάθος 27) 6+6=12 a) Σωστό b) Λάθος 28) 6+6=13 a) Σωστό b) Λάθος 29) 7+4=11 a) Σωστό b) Λάθος 30) 7+4=12 a) Σωστό b) Λάθος 31) 7+7=14 a) Σωστό b) Λάθος 32) 7+7=13 a) Σωστό b) Λάθος 33) 9+6=15 a) Σωστό b) Λάθος 34) 9+6=14 a) Σωστό b) Λάθος 35) 9+7=16 a) Σωστό b) Λάθος 36) 9+7=15 a) Σωστό b) Λάθος 37) 9+8=17 a) Σωστό b) Λάθος 38) 9+8=18 a) Σωστό b) Λάθος 39) 9+9=18 a) Σωστό b) Λάθος 40) 9+9=17 a) Σωστό b) Λάθος

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;