1) Ποιο σχήμα έχει η καρδιά a) Τραπεζίου b) Τετραγώνου c) Κύβου d) Ρόμβου e) Τριγωνικό f) Τίποτε από τα παραπάνω 2) Που βρίσκεται ανατομικά a) Κάτω από το διάφραγμα b) Πίσω από τους πνεύμονες c) Μπροστά από τους πνεύμονες d) Πάνω από το διάφραγμα e) Ανάμεσα στους πνεύμονες f) Σε άλλο σημείο 3) Από ποιες στιβάδες αποτελείτε το τοίχωμα της καρδιάς a) Το εξωκάρδιο b) Το ενδοκάρδιο c) Το μεσοκάρδιο d) Το μυοκάρδιο e) Το επικάρδιο f) Το περικάρδιο 4) Η καρδιά αποτελείται εσωτερικά συνολικά από; a) Δύο κόλπους b) Από δύο κοιλίες c) Από δύο βαλβίδες d) Από 4 βαλβίδες e) Από δυο κόλπους και καμία κοιλία f) Από δύο κόλπους και δύο κοιλίες 5) Η βαλβίδα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην αριστερή κοιλία και τον αριστερό κόλπο λέγεται; a) Αορτική b) Μηνοειδής c) Πνευμονική d) Τριγλώχινα e) Μιτροειδής f) Καμία από τις παραπάνω 6) Ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος είναι: a) Να παράγει και να μεταφέρει το αίμα στους ιστούς b) Να οξυγονώνει το αίμα στους πνεύμονες c) Να μεταφέρει το αίμα σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού d) Να καθαρίζει το αίμα από τα προϊόντα του μεταβολισμού e) Να δίνει το χρώμα στο αίμα f) Τίποτε από τα παραπάνω 7) Το αίμα ρέει προς την αορτή από; a) την αριστερή κοιλία b) την δεξιά κοιλία c) τον αριστερό κόλπο d) τον δεξιό κόλπο e) από τους δυο κόλπους ταυτόχρονα f) από τις δύο κοιλίες ταυτόχρονα 8) Το αορτικό σύστημα της μεγάλης κυκλοφορίας ξεκινά ; a) Από την δεξιά κοιλία b) Από την αριστερή και την δεξιά κοιλία c) Μόνο από την αριστερή κοιλία d) Μόνο από τον αριστερό κόλπο e) Και από τους δυο κόλπους ταυτόχρονα f) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 9) Το πνευμονικό σύστημα της μικρής κυκλοφορίας ξεκινά ; a) Από την αριστερή κοιλία  b) Μόνο από την αριστερή κοιλία c) Μόνο από την αριστερά κόλπο d) Και από τις δυο κοιλίες ταυτόχρονα e) Και από τους δύο κόλπους ταυτόχρονα f) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 10) Το φλεβικό σύστημα της μεγάλης κυκλοφορίας καταλήγει ; a) στον αριστερό κόλπο b) Και στους δύο κόλπους c) και στις δύο κοιλίες d) Στον δεξιό κόλπο e) Στην αριστερή κοιλία f) Στην δεξιά κοιλία

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;