Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Mary what do ? can, you this TV set ? can fix, ride a bike Tom ? can , Eve well can ? dance, elephant can the ? you see.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Μαγνητικά γράμματα είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά