Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) NASTAVI NIZ a) b) 2) NASTAVI NIZ a) b) 3) NASTAVI NIZ a) b) 4) NASTAVI NIZ a) b) c) 5) NASTAVI NIZ a) b) c) 6) NASTAVI NIZ a) b) 7) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 8) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 9) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 10) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 11) IZRAČUNAJ a) 5 b) 6 c) 7 12) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 13) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 14) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 15) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 16) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 17) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 18) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 19) KOJI JE BROJ DRUGI PRIBROJNIK? a) 3 b) 4 c) 5 20) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 6 b) 5 c) 4

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά