Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ¿Cuántos niños prefieren la asignatura de lenguaje? a) 4 niños b) 2 niños c) 5 niños d) 3 niños  2)  ¿Cuántos niños prefieren la asignatura de música? a) 4 niños b) 3 niños  c) 1 niño d) 5 niños 3)  ¿Cuántos niños prefieren la asignatura de matemática? a) 8 niños  b) 6 niños c) 2 niños d) 5 niños 4)  ¿Cuántos niños suman entre matemática y ciencias? a) 8 niños b) 3 niños c) 6 niños d) 9 niños  5)  ¿Cuántos niños de diferencia hay entre inglés e historia? a) 4 niños  b) 8 niños  c) 2 niños d) 0 niños 6)  ¿Cuántos niños hay de diferencia entre lenguaje y ciencias? a) 4 niños b) 3 niños c) 7 niños  d) 1 niño
από

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά