Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
we always have pancakes for breakfast, they usually go to work by bus, she often goes to the cinema, she works every day, they are sometimes sad, she hardly ever watches TV, he is never stressed, you have English lessons twice a week.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά