1) umbrella a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) foot a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3) lemon a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 4) helicopter a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) flower a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 6) octopus a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 7) alligator a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 8) tent a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 9) zebra a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 10) fish a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 11) watermelon a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 12) unicorn a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;