1) Ποια από τα παρακάτω κλάσματα είναι ομώνυμα : a) 2/3 και 2/5 b) 3/4 και 4/5 c) 2/5 και 3/5 2) Τα κλάσματα 3/6 και 4/5  είναι : a) ισοδύναμα b) ομώνυμα c) ετερώνυμα 3) Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα είναι ανάγωγο : a) 1/3 b) 4/8 c) 7/21 4) Το κλάσμα 3/5 είναι ισοδύναμο με : a) 3/10 b) 6/5 c) 6/10 5) Για να μετατρέψουμε δύο κλάσματα σε ομώνυμα , χρειάζομαι το : a) Ε.Κ.Π. b) Μ.Κ.Δ. 6) Για να απλοποιήσω ένα κλάσμα , κάνω : a) πολλαπλασιασμό b) διαίρεση 7) Το κλάσμα 4/20 είναι ισοδύναμο με : a) 1/5 b) 4/5 c) 8/30

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;