1) Πλαστικό a) Χαρτί b) Πλανήτης c) Πλαστικό d) Μπαταρία 2) Ανακύκλωση a) Πλαστικό b) Ανακύκλωση c) Μπαταρία d) Συσκευές 3) Χαρτί a) Χαρτί b) Αλουμίνιο c) Γυαλί d) Ανακύκλωση 4) Αλουμίνιο a) Αλουμίνιο b) Συσκευές c) Πλαστικό d) Πλανήτης 5) Γυαλί a) Πλανήτης b) Μπαταρία c) Συσκευές d) Γυαλί 6) Πλανήτης a) Πλαστικό b) Χαρτί c) Πλανήτης d) Γυαλί 7) Μπαταρία a) Μπαταρία b) Συσκευές c) Πλανήτης d) Αλουμίνιο 8) Συσκευές a) Αλουμίνιο b) Πλαστικό c) Συσκευές d) Χαρτί

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;