Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Koja slika prikazuje zimu? a) b) c) d) 2) Klikni na sliku koja prikazuje šal? a) b) c) d) 3) Kada pada kiša potrebno mi je: a) b) c) d) 4) Danas je utorak, sutra je: a) četvrtak b) srijeda c) subota d) ponedeljak 5) Jedan tjedan traje: a) deset dana b) tri dana c) četiri dana d) sedam dana

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά