42 - 6 × 7 =, 36 - 6 × 6 =, 24 - 6 × 4 =, 30 - 6 × 5 =, 6 - 6 × 1 =, 72 - 6 × 12 =, 60 - 6 × 10 =, 48 - 6 × 8 =, 54 - 6 × 9 =, 18 - 6 × 3 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;