Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Is your dad working now? , Are you watching Netflix? , Are the girls dancing?, Is Robert listening to music?, Is the dog running? , Are Sam and Tom singing?, Is our cat sleeping? , Are they swimming in the sea?, Is Ula chatting to her teacher? .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Zalkas Class 5 Present Continuous

Teacher/Tutor; https://wakelet.com/@kasikkkz - Πολωνία

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά