Απόλυτα αριθμητικά: Δύο, Τρία, Εκατό, Τριάντα, Εννιά, Χίλια, Ένα Εκατομμύριο, Πενήντα, Τακτικά Αριθμητικά: Πρώτος, Έκτος, Τρίτος, Δωδέκατος, Τριακοστός πρώτος, Εβδομηκοστός δεύτερος, Όγδοος, Ένατος, Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά: Διπλός, Τριπλός, Πενταπλός, Δωδεκαπλός, Εννιαπλός, Οχταπλός, Εφταπλός, Εκατονταπλός, Αναλογικά Αριθμητικά: Διπλάσιος, Πενταπλάσιος, Εκατονταπλάσιος, Εφταπλάσιος, Δωδεκαπλάσιος, Τετραπλάσιος, Εννιαπλάσιος, Πολλαπλάσιος, Περιληπτικά αριθμητικά: Εκατοντάδα, Πεντάδα, Δυάδα, Εξάδα, Εικοσαριά, Οκτάδα, Εννιάδα, Δεκαριά,

Ταξινομώ τα αριθμητικά στην κατάλληλη κατηγορία (διαδραστικό παιχνίδι).

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;