1) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 2) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 1/6 b) 1/3 c) 1/7 d) 1/4 3) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 2/3 b) 2/4 c) 2/6 d) 2/8 4) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 2/6 b) 3/6 c) 1/6 d) 4/6 5) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 3/12 b) 4/12 c) 2/12 d) 5/12 6) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 1/4 b) 2/4 c) 3/4 d) 4/4 7) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 1/4 b) 2/4 c) 3/4 d) 4/4 8) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 2/6 b) 3/6 c) 4/6 d) 5/6 9) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 2/6 b) 3/6 c) 4/6 d) 5/6 10) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 3/12 b) 4/12 c) 6/12 d) 5/12 11) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 3/12 b) 4/12 c) 6/12 d) 5/12 12) Τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο; a) 8/12 b) 7/12 c) 6/12 d) 9/12 13) Ποια εικόνα δείχνει τα 2/8; a) b) c) d) 14) Ποια εικόνα δείχνει τα 3/8; a) b) c) d) 15) Ποια εικόνα δείχνει τα 4/8; a) b) c) d) 16) Ποια εικόνα δείχνει τα 5/8; a) b) c) d) 17) Ποια εικόνα δείχνει τα 6/8; a) b) c) d) 18) Ποια εικόνα δείχνει τα 2/12; a) b) c) d) 19) Ποια εικόνα δείχνει τα 6/12; a) b) c) d) 20) Ποια εικόνα δείχνει τα 8/12; a) b) c) d)

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;