Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) 25/5 è una frazione a) propria b) apparente c) impropria 2) La complementare di 3/15 è a) 10/15 b) 7/15 c) 12/15 3) E' una frazione decimale a) 5/6 b) 12/10 c) 10/20 4) 4/5 di 45 a) 36 b) 35 c) 45 5) La frazione corrispondente di 2,5 a) 25/100 b) 25/10 c) 25/1000 6) 9/1000 corrisponde a a) 0,09 b) 0,009 c) 0,9 7) confronta 7/9 ..... 3/9 a) maggiore b) minore c) uguale 8) 44% corrisponde a a) 44/10 b) 44/100 c) 44/1000 9) 15% di 700 a) 115 b) 105 c) 125 10) confronta 5/6 ..... 5/4 a) uguale b) maggiore c) minore

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά