1) train a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 2) bone a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 3) beat a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 4) flame a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 5) foam a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 6) mean a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 7) main a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 8) sheep a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 9) rope a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 10) hay a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 11) snow a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 12) night a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 13) blew a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 14) glue a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 15) slide a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 16) tied a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 17) key a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 18) days a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 19) bite a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u 20) cute a) long a b) long o c) long e d) long i e) long u

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;