3+2=, 5+4=, 6+2=, 7+1=, 8+1=, 4+6=, 2+1=, 5+5=, 6+3=, 2+5=, 7+2=, 4+4=, 3+3=, 2+2=, 1+1=, 9+1=, 4+5=, 3+7=, 2+4=, 8+2=.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;