20-5=, 19-6=, 18-5=, 20-3=, 18-7=, 17-5=, 20-9=, 9-7=, 18-8=, 9-4=, 4-4=, 16-4=, 27-3=, 26-6=, 17-5=, 19-9=, 19-8=, 18-5=, 9-7=, 19-1=, 10-10=.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;