Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
My favorite [form] of art is drawing. I just love it. Have you ever seen Stone Age cave [drawings]? They appear to be so simple, but I find them remarkable. People used their fingers to draw, later they started using twigs, moss and simple brushes! And today we use so much when drawing - from simple [pencil] to our smart phones. Have you noticed that drawings are [everywhere] - in the newspapers, on billboards, in books, in magazines, [all] around us. So simple, yet so complex. We need art, all forms of art because our lives would be dull [without] paintings, drawings and sketches! Imagine life without [performing] arts - no concerts, no theater [plays], no ballets....That wouldn't be interesting [at] all. .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά