Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Književnost je a) umjetnost slika b) znanost o umjetnosti c) umjetnost govora d) umjetnost riječi 2) Sonet je oblik pjesme od a) dvije tercine i dvije sestine b) dva katrena i dvije tercine c) dvije petine i dvije tercine 3) Balada je a) lirska pjesma s temom o junacima b) lirsko-epska pjesma sa sretnim završetkom c) epska pjesma o tragičnim junacima d) lirsko-epska pjesma s tragičnim završetkom 4) Lirski elementi u baladi su a) pripovijedanje, osjećajnost, slikovitost b) opisivanje, osjećajnost, likovi c) osjećajnost, slikovitost, ritmičnost d) radnja, osjećajnost, ritmičnost 5) Odredi stilsko izražajno sredstvo: U selu lavež... a) onomatopeja b) personifikacija c) hiperbola 6) Odredi stilsko izražajno sredstvo: miris jak i strasan a) usporedba b) kontrast c) epiteti 7) Odredi stilsko izražajno sredstvo: prešao sam hiljadu koraka a) personifikacija b) hiperbola c) metafora 8) Odredi stilsko izražajno sredstvo: jasan kao srebrn vir a) usporedba b) hiperbola c) aliteracija 9) Odredi stilsko izražajno sredstvo: sklapaju se na san a) asonanca b) aliteracija c) onomatopeja 10) Odredi vrstu stiha (po broju slogova): ljubav cvijeća - miris jak i strasan a) deveterac b) deseterac c) jedanaesterac 11) Odredi vrstu rime: ABBA a) križna b) obgrljena c) parna 12) Prvi zvučni film je a) Pjevač jezea b) Pjevač jazza c) Pjevač jezze 13) Hrvatski Oscarovac je animirani film a) Muzikalno prase b) Tolerancija c) Surogat 14) Referentnu (stručnu) literaturu čine: a) rječnik, roman, zbirka pjesama, časopis b) rječnik, enciklopedija, imenik, almanah c) enciklopedija, imenik, plakat, letak

Književnost i medijska kultura

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos