1) La família quan us haurà de passar el control de símptomes de la COVID-19? a) Mai b) Abans d'anar a l'escola c) Al sortir de l'escola 2) Per poder anar a l'escola, amb el tema de la COVID-19, quants requisits hi ha? a) 4 b) Cap c) 2 3) Qui haurà de signar la declaració jurada? a) La tutora b) El pare o la mare c) El nen o la nena 4) Qui no cal que vingui a l'escola amb mascareta? a) Els d'infantil? b) Els de primària c) Els mestres 5) Quan ens prendran la temperatura? a) Cada hora b) Al sortir c) A l'entrar 6) Quina part del cos ens haurem de rentar sovint? a) El cap b) Els peus c) Les mans 7) Què es penjarà per diferents espais per tal d'estar informats? a) Miralls b) Retrats c) Cartells 8) Els nens i les nenes heu de col·laborar en les tasques de neteja i desinfecció? a) Sí b) No c) Depèn de si se'n té ganes 9) Les classes s'han de ventilar? a) No b) Sí, 3 cops al dia c) Depèn del dia 10) Hi ha un Pla d'actuació en cas que es detecti un possible cas de COVID-19? a) Sí b) No 11) Què és l'EVA? a) Un videojoc b) Un Entorn Virtual d'Aprenentatge c) Un joc de taula

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?