Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Zaznacz prawdiłową odpowiedź. a) Na całym obszarze pojezierzy lądolód pozostawił skały osadowe: piaski, żwiry, iły, gliny, mające duże znaczenie w budownictwie. b) Największe w Polsce złoża ropy naftowej odkryto w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. c) W pobliżu rzek, w pradolinach i na obszarach bagiennych występują duże obszary z pokładami węgla kamiennego. d) W okolicach Suwałk już od lat 60. minionego wieku wydobywa się wysokoprocentowe rudy żelaza z domieszkami wanadu i tytanu. 2) Zaznacz czynniki, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa na Pojezierzu Wielkopolskim. a) równinne tereny b) opady deszczu rzędu 450–550 mm rocznie c) okres wegetacji trwający od 210 do 220 dni d) stepowienie gruntów e) wysoka kultura rolna 3) Zaznacz czynniki, które utrudniają rozwój rolnictwa na Pojezierzu Mazurskim. a) okres wegetacyjny od 180 do 200 dni b) mroźne zimy c) przewaga gleb bielicowych i bagiennych d) duża jeziorność e) opady rzędu 600–800 mm rocznie
por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos