1) I _______ swimming. a) like b) likes 2) He _______ football. a) like b) likes 3) They _______ apples. a) like b) likes 4) We _______ sweets. a) like b) likes 5) You _______ tennis. a) like b) likes 6) She _______ singing. a) like b) likes 7) The rabbit _______ carrots. a) like b) likes 8) I _______ basketball. a) like b) likes 9) My friends and I _______ playing computer games. a) like b) likes 10) You _______ ice cream. a) like b) likes 11) The children _______ grapes. a) like b) likes 12) The girls _______ cakes. a) like b) likes 13) I _______ orange juice. a) like b) likes 14) We _______ crisps. a) like b) likes 15) My Dad _______ milk. a) like b) likes 16) My mummy ________ making cakes. a) likes b) like 17) Penguins _____ fish. a) likes b) like

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?