Créer les meilleures leçons plus rapidement
1משמעת עצמית - לארגן את הסביבה שלי שיהיה לי נוח להתרכז1, 2משמעת עצמית - להתארגן בבוקר כמו שצריך לשיעור2 , 3משמעת עצמית - לא להתעסק במסכים אחרים בזמן השיעור3 , 4משמעת עצמית - לבצע את המטלות בזמן השיעור 4, 1אחריות משותפת  - להדליק את המצלמה (לפחות ל10 דק' בהתחלה!!!)1, 2אחריות משותפת  - להקשיב לנלמד בשיעור2, 3אחריות משותפת - לשאול או לבקש לחזור כשלא ברור3, 4אחריות משותפת - לשתף פעולה עם הנדרש בשיעור 4, 1א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?)  - לשפר מיומנויות במחשב-לשם העולם הולך1, 2א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 2להרוויח את הלמידה וההתקדמות כי השנה אנחנו לומדות פחות , 3א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 3התמודדות עם מצבים שלא נוחים לי , 4א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 4התמודדות עם תסכולים (מחשב זה מתסכל!),

מה אנחנו צריכות וצריכים ליום למידה מרחוק?

par

Thème

Changer de modèle

Interactives

Options

Classement

Des activités similaires de la Communauté

Changer de modèle

Interactives