સાચું અથવા ખોટું

વસ્તુઓ ઝડપથી ચાલે છે. સમય પૂરો થાય તે પહેલાં તમે કેટલા મેળવી શકો છો તે જુઓ.


ઉદાહરણો

Comparing Integers
Comparing Integers
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
2.2 Digraph vs. Blend
2.2 Digraph vs. Blend
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Long or short vowel sounds (VCe)
Long or short vowel sounds (VCe)
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Open & Closed Syllables
Open & Closed Syllables
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
 Observation or Inference? Match Up
Observation or Inference? Match Up
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Barton 4.3 Pick the Right Syllable Division
Barton 4.3 Pick the Right Syllable Division
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Verb Has/Have Description
Verb Has/Have Description
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Commas
Commas
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
S ou SS?
S ou SS?
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Does it have WH(wh) Digraph
Does it have WH(wh) Digraph
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Barton 5.3 Extra Practice 2
Barton 5.3 Extra Practice 2
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Friendship
Friendship
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
2D 3D  Shapes
2D 3D Shapes
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
2.3 G and J Sound Sort
2.3 G and J Sound Sort
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Thanksgiving True or False
Thanksgiving True or False
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
FIS lesson 3 /th/ sound
FIS lesson 3 /th/ sound
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Handling Big Feelings
Handling Big Feelings
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
A or a Letter Identification
A or a Letter Identification
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
¿es verdad o mentira? Lectura veloz
¿es verdad o mentira? Lectura veloz
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Short-i or Short-e?
Short-i or Short-e?
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Social Skills
Social Skills
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Can Control v.s. Can't Control
Can Control v.s. Can't Control
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
4.2-4.3 Is it Divided  Correctly?
4.2-4.3 Is it Divided Correctly?
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Wilson 2.3
Wilson 2.3
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Everything Self-Control
Everything Self-Control
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Exercising
Exercising
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
B and D
B and D
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Kiss the Cat Barton 3.6 True/False
Kiss the Cat Barton 3.6 True/False
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું
Adding and Subtracting Integers
Adding and Subtracting Integers
દ્વારા
સાચું અથવા ખોટું

અન્ય ટેમ્પલેટ્સ વિશે જાણો

આપોઆપ સંગ્રહ થયેલ છે: ?