bailaba - Ella (bailar- preterito imperfecto) , cantaba - Julian (cantar-preterito imperfecto) , bailó - Anita (bailar- preterito) , tenía - Yo (tener- preterito imperfecto) , era - Yo ( ser- preterito imperfecto) , iba - Mi abuela (ir- preterito imperecto) , fuí - Yo (ser - preterito) , teníamos - Mi hermano y yo(tener-preterito imperfecto), tuvimos - Nosotros ( tener-preterito ), bailaron - Sandra y Pedro (bailar- preterito ), canté - Yo (cantar-preterito) , soñabamos - Mi amigo y yo(soñar-preterito imperfecto), preparaba - Mi madre(preparar- preterito imperfecto), Preparo - Ayer mi hermana (preparar-preterito) , ibamos - Nosotros (ir- preterito imperfecto) ,

Preterito VS Preterito Imperfecto

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?