צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) mangio a) io b) tu c) Paolo 2) beve a) io b) tu c) Lisa 3) canti a) io b) tu c) Mario 4) prendi a) io b) tu c) Magdalena 5) guarda un film a) io b) tu c) Katharina 6) giochi a tombola a) io b) tu c) Emma 7) ascolti una canzone a) io b) tu c) Ivan 8) scrive la data a) io b) tu c) Amelie 9) io a) gioco b) giochi c) gioca 10) Simon a) scrivo b) scrivi c) scrive 11) tu a) canto b) canti c) canta 12) Elmin a) rido b) ridi c) ride 13) io a) cancelli b) cancello c) cancella 14) tu a) disegno b) disegna c) disegni

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות