1) ask a) לחפור b) לשמור c) לבקש d) לזחול e) להרים 2) dangerous a) מפחיד b) מלוכלך c) סכנה d) מסוכן e) הפוך 3) grow a) לשטוף b) למלא c) לגדל d) להטעין e) להיות 4) environment a) סביבה b) בעלי חיים c) אנרגיה d) מטרה e) מערה 5) taste a) לפגוע b) לבלות c) לטעום d) תה e) לטייל 6) not rich a) strong b) thin c) true d) poor e) food 7) butterfly a) בטרייה b) פרפר c) מים d) חרק e) ענן 8) cook a) לדבר b) לתקן c) לנקות d) להרים e) לבשל 9) thousand a) עשרים b) מאה c) אלף d) מיליון e) לחשוב 10) Another word for smart is _____________________ a) hero b) while c) easy d) wise e) little 11) בעיה a) problem b) hundred c) remote d) storm e) plant 12) חמוד a) beautiful b) nice c) cute d) hair e) wonderful 13) interesting a) להכנס b) להרגיש c) כניסה d) מלא e) מעניין 14) The opposite of hard is ________________ a) easy b) light c) bring d) funny e) dry 15) Romi __________ tired after she cleaned her room. a) play b) rich c) start d) was e) begin 16) I am ____________ for the race. a) show b) ready c) first d) put e) picnic 17) strong a) not small b) not weak c) not little d) not smart e) not tall 18) air a) מגש b) שמים c) שיער d) שלה e) אויר

Hey - unit 3 - Review

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?