צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) _____ am not happy today. a) I b) We c) She 2) ____ are going to the store. a) We b) They c) It 3) _____ is red and blue. a) They b) We c) It 4) ______ are nice people. a) She b) They c) He 5) My friends and I ate pizza. a) They b) She c) We 6) The dog is so happy to play with the ball. a) It b) They c) I d) a 7) Dana and Sam can't find the remote. a) I b) They c) We 8) Mary has long pretty hair. a) She b) It c) He 9) Timmy and I are best friends a) Me b) We c) They 10) This book is very funny. a) It b) We c) She

Subject Pronoun PacMan

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות