Verbs in Yo form : canto, estudio, necesito, Verbs in Tú form : bailas, cantas, necesitas, Verbs in Él/Ella/Usted form: baila, canta, estudia, Verbs in Nosotros/as form: bailamos, estudiamos, necesitamos, Verbs in Ellos/Ellas/Ustedes form: bailan, cantan, estudian,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?