True: במלבן כל הזוויות ישרות, כל ריבוע הוא מלבן, כל שתי צלעות נגדיות במלבן- שוות, הצלעות הנגדיות במלבן- מקבילות, שטח מלבן שווה למכפלת שתי הצלעות הסמוכות, היקף המלבן שווה לסכום כל צלעות המלבן, הצלעות הסמוכות במלבן מאונכות זו לזו, אלכסוני המלבן שווים זה לזה וחוצים זה את זה, False: במלבן רק שתי זוויות שוות זו לזו, כל מלבן הוא ריבוע, כל שתי צלעות סמוכות במלבן- שוות, יש מלבנים שאין בהם צלעות מקבילות, כדי לחשב שטח מלבן נחבר את הצלעות ונכפול ב2, היקף המלבן שווה למכפלת צלעות המלבן, הצלעות הסמוכות במלבן מקבילות זו לזו, אלכסוני המלבן חוצים זה את זה אבל לא שווים,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?