צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: ד, נ, ש, ל, ק, ח, Incorrect: דַ, ָנ, ַש, ָל, ָק, ַח,

עיצורים ותנועות

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות