צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
camera, keyboard, computer, play the guitar, take photos, play the keyboard, ride a horse, do karate, write a story, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, collect stickers, soft toy, leaf, leaves,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות