צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) What's this? a) banana b) apple c) carrots d) mango 2) I eat my _______________in the breakfast. a) milk b) tomato c) dates d) sandwiches 3) Dad bought a chocolate ______________ for my birthday. a) cokee b) cake c) kake d) caoke 4) My brother ___________________ brown eyes. a) has got b) have got c) had got d) got 5) What's the correct word for this number "14"? a) eleven b) ten c) fourteen d) four

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות