צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
מסה היא ____ בגוף. המסה נמדדת ביחידות של גרם, ____, טונה ועוד. כדי לעבור מיחידות של גרם ליחידות של קילוגרם עלינו ____ את הערך הנמדד בגרמים ב-000,1. כדי לעבור מיחידות של טון ליחידות של קילוגרם, עלינו ____ את הערך הנמדד בטון ב-____. ____ או מאזני כף מכניים משמשים למדידת מסה. מדידת מסה של נוזלים או של ____ תיעשה כאשר הנוזל או הגז נתון בתוך ____ . חישוב המסה של החומר (הגז או הנוזל) ייעשה בחיסור מסת הכלי הריק ממסת הכלי המלא. מסה של גוף ____, גם אם נשנה את צורתו או את ____ שלו.

השלמת מילים חסרות - מסה - ז1-2

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות