Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je pokus? a) Pokus je umjetno izazvana prirodna pojava kako bi ih bolje spoznali i istražili. b) Pokus je prirodno izazavna prirodna pojava kako bi ih bolje spoznali i istražili. c) Pokus je istraživanje prirode u prirodi. 2) Hoće li lokva vode brže ispariti zimi ili ljeti? a) zimi b) ljeti 3) Ima li voda stalan oblik? a) Voda ima stalan oblik. b) Voda nema stalan oblik. c) Voda ponekad ima stalan oblik, a ponekad nema. 4) Voda otapa sve tvari. a) Ne b) Da 5) Navedi stanja vode. a) tekućina, bez boje , okusa i mirisa b) tekuće, čvrsto i vodena para (plinovito) c) tekuće, ledeno i plinovito d) plinovito, toplo i hladno 6) Što se događa kada led držiš u ruci? a) Led se pretvara u snijeg b) Led postaje vodena para c) Led se topi i pretvara u tekućinu 7) Navedi svojstva vode. a) kruto, tekuće i plinovito b) tekućina bez boje, okusa i mirisa c) ledeno, hladno i tekuće 8) Sprava za mjerenje temperature zove se a) termodinamo b) termotoplomjer c) barometar d) termometar 9) Kuglica i živa u termometru zagrijavanjem se a) šire i dižu u cjevčici b) stežu i spuštaju u cjevčici 10) Kolika je temperatura smjese leda i vode? a) 5 stupnjeva Celzijevih b) 100 stupnjeva Celzijevih c) 120 stupnjeva Celzijevih d) 7 stupnjeva Farenhajtovih e) - 4 stupnja f) 0 stupnjeva Celzijevih 11) Koja je temperatura vrenja vode? a) 100 stupnjeva Celzijevih b) - 10 stupnjeva Celzijevih c) -100 stupnjeva Celzijevih d) 0 stupnjeva Celzijevih

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti